kancionál píseň č. 929

Adorace - Ježíš řekl:

11. 12. 2011 16:37
Rubrika: Rozjímání

Úvod:

první kontakt: 85 Přichází náš Pán, 106 Ježíši, ty jsi chléb živý, 166 Teď je čas (Rabunni)

„Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.“

 „Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, (neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek.)“

 „Já jsem chléb života! Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět.“

 „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.“

 „Bděte a modlete se.“

 

klanění: (34 Nyní pokloňme se)

(sv. Tomáš) „Pán můj a Bůh můj!“

 

Věřím, že to, co se mi jeví jako chléb, jsi ty, Ježíši.

Ztichlý a zmlký se ti klaním. Tobě, který jsi nesmírný i nejbližší.

 

(Pojďme, padněme, klaňme se, poklekněme...)

Velebena budiž bez ustání,...

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste,...

 

kan. 041 – Pane, dal jsi se mi jako pokrm a lék. Vzácnost tohoto daru a velikost tvé lásky nemůžu nikdy úplně pochopit ani docenit, ale chci se z něj radovat a žít z něj. Kéž jsem tvým živým svatostánkem. Pomoz mi odstranit vše, co ti v sobě stavím do cesty, abys mohl snadněji proniknout k jádru mé duše, přetvořit ji a učinit z ní ohnisko svého působení.

 

odpuštění 37 Králi milost nám dej

„A kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení.“

 

(král) „Celý dluh jsem Ti odpustil, protože jsi mě prosil. Neměl ses tedy i ty smilovat nad svým druhem, jako jsem se já smiloval nad tebou?“

 

„Varujte se, abyste nikým z těchto nepatrných nepohrdali.“

 

(„Kdo není proti vám, je s vámi.“)

 

 (podobenství) „Chci však i tomuhle poslednímu dát jako tobě.“

 

Mluv se mnou tak, jako bys mluvil se svým  nejlepším přítelem. Jsi smutný? Ublížil Ti  někdo? Řekl něco, co Tě ranilo? Urazil tvoji sebelásku, opovrhoval tebou? Je to třeba i drobnost, ale Tebe to trápí? Nedaří se Ti odpustit?

Zkus mě prosit o jeho spásu. Každý hřích i každé rouhání mohu odpustit.

 

(sv. Štěpán) „Pane, nepřičítej jim tento hřích.“

 

A neublížil jsi náhodou někomu i ty? Skutkem, slovem, pohledem? Nezlehčil jsi dobro, které někdo udělal? Kritizoval jsi někoho či jsi jednal s úctou? Trápíš se vlastním zmarem? Řekni mi to otevřeně a potom mě popros, abych ti odpustil, přišel ti na pomoc, a abych pomohl tomu zraněnému. Kdybys věděl, jak moc si to přeji!

 

Pane, nebuď mi soudcem, nýbrž Spasitelem!

 

prosba k Duchu Svatému

Přijď Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.

 

Otevři, má ústa, ať chválím tvé svaté jméno; očišť mé srdce a zbav mě povrchních, špatných a nevhodných myšlenek; dej světlo mému rozumu a sílu mé vůli, ať adoruji důstojně, pozorně a zbožně.

 

Chvály: 10 Vše co mohu dát

soukromě:

„Já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku“

 

„Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás..., abyste přinášeli užitek.“

 

((sv. Petr) „V nikom jiném není spásy.)

 

Pověz mi, co tě od poslední návštěvy u mne utěšilo, co tě překvapilo, přivedlo k smíchu? Možná jsi obdržel radostnou zprávu, dopis, znamení náklonosti. Možná to byla maličkost: déšť, který smyl tvůj smutek, zpěv ptáků, který tě ráno doprovázel při cestě.

Čím byl dnešek jiný? Možná se ti něco podařilo, překonal jsi nějakou těžkost a dostal ses z beznedějné situace, a tak pocítil moji blízkost.

 

TICHO

 

veřejně:

Zpívám si, vím, máš mě rád. Chci se stát notičkou písně na tvoji slávu, žít život a ním ti vzdávat chválu, vždyť každou chvíli nám tvoje láska dává.

 

100 Chci Pane chválit Tě, 132 Tobě patří chvála

 

kan. 019 – Miluji Tě, Bože. Miluji Tě nadevšecko, protože jsi nejvyšší Dobro, Krása a Štěstí a jsi hoden mé veškeré  lásky. Miluji svého bližního a v nich miluji tebe. Bože, rozněcuj mou lásku.

 

(Pojďme, jásejme, oslavujme, předstupme s chvalozpěvy)

 

Meditace 87 Vyvyšuji Tebe Pane

píseň

(Martě) „Děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí. Ano, jen jedno je třeba.“

 

 „Šimone, synu Janův, miluješ mě.?“

 

(na Matouše) „Pojď za mnou.“

 

„Kdo není se mnou, je proti mně.“

 

„Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.“

 

„Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.... Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.“

 

„Kdo je v maličkosti nepoctivý, je nepoctivý i ve velké věci.“

 

„Když se však neobrátíte, všichni podobně zahynete.“

 

 „Každému, kdo tě prosí, dávej.“

 

Čtu si v hlubině tvého srdce, takže mluv zcela upřimně.

Zveš mě ke spolupráci při studiu, práci? Využíváš dobře svůj čas? Děláš vše k oslavě našeho Otce  či své? Toužíš mi dát více lásky?

 

TICHO

 

Máš právě nějaký plán? Vyprávěj mi ho! Čím se zabýváš? Na co myslíš?

Řekni mi: Co hlavně dnes upoutává tvoji pozornost? Co si toužebně přeješ? Co děláš pro to, abys toho docílil?

 

(Co chceš udělat pro svého bratra či sestu, pro tvou rodinu? A co pro ně mohu udělat já?)

 

TICHO

 

83 Do stínu křídel tvých

 

K-Máš oči bolavé od pláče, trápíš se, prahneš po lásce, pochopení, o chuť žít?

Pamatuj, že jsem hlouběji než tvá beznaděj, větší než tvé zklamání, jesti chceš, tak tě má dlaň zachytí, vezmu tě do svých probodených rukou, smíš v nich zůstat, protože tě mám rád.

Řekni mi to, pokud se ti něco nepovedlo, a já ti povím důvod. Vrhni se mě do nářuče! Jsem u tebe, ani na okamžik tě neopouštím.

(na bouři) „Proč se bojíte, malověrní?“

 

((slepému) „Věříte, že mám takovou moc?“)

 

(Evangelium) „Svůj pokoj vám dávám...Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí.“

 

TICHO

 

naslouchání: 38 Tady u Tvých nohou

(Maria:) „Udělejte všechno, co vám řekne.“

 

Všechno opouštím. Naslouchám a vnímám, s důvěrou vše přijímám s radostí, hledám skryté čisté, s tichou vroucností. Blízký ve chvíli ztišení, kdy duší vane věčný mír, zůstáváš Ty – můj Bůh, můj štít.

 

TICHO

 

(Ježíš k Otci) „Já prosím za ně.... Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které jsi mi dal.“

 

63 Můj Bůh je můj štít, 174 Ježíši Ty jsi můj Pán

 

Prosby: 121 Má sílo,

 

 

(sv. Petr v listě) Všechnu 'svou starost vložte na něj', neboť mu na vás záleží.

 

„Za cokoli budete prosit ve jménu mém, to všechno udělám.“

 

„Co je nemožné u lidí, je možné u Boha.

 

„Dostanete sílu Ducha Svatého ... a budete mi svědky“ (ActIv8)

 

Chceš mě za něco poprosit? Řekni mi za co. Chceš prosit o lásku, pravdivost, pokoj, proměnu, světlo ducha svatého?Vypros si mnoho – neváhej prosit. Otevři své srdce a řekni: ‚Zachraň mne!‘

 

TICHO

 

Mluv jednoduše a upřimně o těch, které chceš utěšovat, o nemocných, které vidíš trpět, o zbloudilých, které toužíš vrátit ke mně. Poprosil tě někdo o modlitbu? Řekni mi jejich jména, řekni  o každém alespoň slovo.

 

TICHO

 

veřejně 67 Můj Pán Ježíš

„Jestliže se shodnout na zemi dva z vás na jakékoliv věci. A budou prosit, dostanou ji (od mého nebeského otce.)“

 

PROSBY

 

„Váš nebeský otec dá dobré věci těm, kdo ho prosí.“

 

 „Vždyť (váš otec) ví, co potřebujete. ... Vy se tedy modlete takto: Otče náš....“

 

 

Actio: 63 Můj Bůh je můj štít, 123 Vám dávám, 141 Veď mě cestou

„Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte.“

 

„Vy jste světlo světa... Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.“

 

 „Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky! Buďte tedy opatrní.“

 

„Dejte si pozor, abyste se nenechali svést!“

 

„Zůstaňte ve mně“

 

 

Nechceš mi něco slíbit? Rozhodl jsi se už nehřešit, zříci se toho, co ti škodilo?Budeš k tomu člověku, na kterého ses díval jako na nepřítele, a který tebou opovrhl, zae mírný, laskavý a ochotný?

 

TICHO

 

(Chop se šance vstát. Smutek není nutný, důvěřuj, vím o tvých touhách. Povedu Tě, i když budeš padat únavou, budu ti dávat svou lásku.)

 

„A nebojte se.“

 

„Hle, já jsem s vámi po všechny dny (až do konce světa)!“

 

„Vrať se domů a vypravuj, jak veliké dobrodiní ti Bůh prokázal.“

 

Vše zvládnu, když mi dáš sílu.

Bůh podepírá každičký z mých kroků, stačí jen se nechat, jeho rukou vést.

víru dej, že milost postačí

 

Běž zase k své práci, studiu či rodině. Ale nezapomeň na tuto chvíli. Zachovej si klid, skromnost, vnitřní koncentraci a lásku k bližním.

Jsem trpělivější, než si umíš představit. Chtěl bych Tě naučit, abys i Ty byla trpělivá k ostatním. Miluji Tě natolik, že čekám každý den, zda si sand se mnou nezačneš povídat.

       Zítra se znovu probudíš a já opět budu u Tebe a budu trpělivě čekat, že odpovíš na mou lásku tím, že na mne budeš mít chvíli.

 

k požehnání:

Prosím Tě, žehnej nám, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali, aby se vše dle tvé vůle dařilo a přivádělo nás to blíže k tobě. Amen.

 

 Maria – provázej nás.

Anděle Boží

Zobrazeno 685×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková