kancionál píseň č. 929

Rozjímání před zásnubami

11. 12. 2011 17:00
Rubrika: Rozjímání

ROZJÍMÁNÍ NA TEXTY OBŘADU ZÁSNUBUpevňování vloženého

základního drahokamu

našeho manželství.

 

na lichý den je připraveno rozjímání o některém z textů, který byl použit (nebo byl jako variantní) při obřadu zásnub; sudý den je určen k upevnění dané myšlenky, kdy každý vybere slovo, větu, úryvek, který jej nejvíce obohatil, a sdělí jej druhému (zpravidla smskou).

 

1)  úvodní oslovení

      Všichni stále potřebujeme Boží pomoc. Chceme o ni prosit také pro tyto naše drahé N. a N., kteří dnes slaví své zásnuby. Potřebují Boží milost a pomoc, aby jejich láska mohla dozrát ve věrnosti, čistotě a zbožnosti, aby rostla a prohlubovala se, a oni jednou celým životem oslavili společně Boha.

 

3) Flp 2,1-4 Budete stejně smýšlet.

      Jestliže je u vás trochu křesťanské snahy druhé těšit, trochu láskyplného povzbuzení, nějaké duchovní společenství a trochu srdečné účasti, dovršte mou radost tím, že budete stejně smýšlet, že vás bude (všechny) pojit jedna láska, že budete svorní a jednomyslní. Nic nedělejte z hašteřivosti nebo (touhy) po prázdné slávě, ale z pokory ať každý z vás pokládá druhé za lepšího, než je sám. Nikdo z vás ať nehledí jenom na vlastní prospěch, ale i na prospěch druhých.

 

5) Oz 2,20-22,25b, Zasnoubím se s tebou navěky

      Toho dne pro ně uzavřu smlouvu s polními zvířaty, s nebeskými ptáky a s pozemskými plazy; luk, meč, válku polámu a vykáži je ze země a dám, že oni budou odpočívat v bezpečí.

      Zasnoubím se s tebou navždy; zasnoubím se ve spravedlnosti a v právu, v něžné lásce a milosrdenství; zasnoubím se s tebou ve věrnosti a ty poznáš Jahva.

      Lo-Amimu řeknu: „Ty jsi můj lid“ a on řekne: „Můj Bože!“

 

7) Jan 15,9-12 To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás

     Jako si Otec zamiloval mne, tak i já jsem si zamiloval vás. Zůstávejte v mé lásce.

     Zachováváte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.

     Toto jsem k vám mluvil, aby ve vás byla má radost a aby vaše radost byla úplná.

     Toto pak je mé přikázání: milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás.

 

9) 1Kor 13,4-13 Láska všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá, všechno omlouvá

      Láska je trpělivá; láska je ochotná; není závistivá; láska se nevychloubá, nenadýmá se; nedělá, co se nesluší, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se, nic nezazlívá; neraduje se z nespravedlnosti, ale má radost z pravdy. Všechno omlouvá, všemu věří, ve vše doufá, všechno snáší. Láska nikdy nepomíjí. Proroctví? Ta zaniknou. Jazyky? Ty umlknou. Poznání? To zanikne. Neboť částečné je naše poznání, částečné rovněž naše prorokování. Ale až přijde to, co je dokonalé, pak to, co je částečné, zanikne. Když jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, uvažoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, odhodil jsem, co bylo dětské. Neboť nyní vidíme jako v zrcadle, hádankovitě, ale potom to bude tváří v tvář. Nyní poznávám částečně; ale potom poznám tak, jak jsem poznán.

      Nyní tedy zůstává víra, naděje, láska, tyto tři, ale největší z nich je láska.

 

11) Ž 85(84),9ab+10,11-12,13-14 – Hospodin mluví svému lidu o pokoji

Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh: jistě mluví o pokoji

pro svůj lid a pro své svaté a pro ty, kdo se k němu obracejí srdcem.

Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí,  aby sídlila jeho velebnost v naší zemi.

Milosrdenství a věrnost se potkají, políbí se spravedlnost a pokoj.

Věrnost vypučí ze země, spravedlnost shlédne z nebe.

Hospodin též popřeje dobro a naše země vydá plody.

Spravedlnost bude ho předcházet a spása mu půjde v patách.

 

13) Ž 145(144),8-9,10+15,17-18  Dobrotivý je Hospodin ke všem

Milosrdný a milostivý je Hospodin, shovívavý a plný lásky.

Dobrotivý je Hospodin ke všem a soucit má se všemi svými tvory.

Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla a tvoji zbožní ať tě velebí!

Oči všech doufají v tebe a ty jim dáváš pokrm v pravý čas.

Spravedlivý je Hospodin ve všech svých cestách a svatý ve všech svých činech.

Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají, všem, kdo ho vzývají upřímně.

 

15) prosby

K: Pán slyší, když k němu voláme. I v této chvíli mu s důvěrou předneseme své prosby:

Pane, tito naši drazí N a N jsou tvými dětmi. Ukaž jim cestu, po které je chce vést tvá svatá vůle.

Prozařuj svou přítomností každý krok jejich cesty a buď s nimi ve chvílích šťastných i obtížných.

Posiluj v nich smysl a cit pro vzájemnou úctu, věrnost a čistotu.

Pomoz všem, kdo se připravují na manželství.

všichni: Otče náš…

 

17) žehnání prstenů

K: Pane + požehnej tento prsten, který symbolizuje vzájemnou lásku snoubenců. Kámen v něm, ať jim připomíná základní kámen pro stavbu manželství, který dnes pokládají. Skrze Krista, našeho Pána.

L: Amen.

 

19) předání prstenů

K: Co jste si na znamení vzájemné lásky předali, ať vám stále připomíná, že se připravujete na společný život v manželství.

L: Amen.

 

21) žehnání

K: Bože, náš nebeský Otče, chválíme tě, že svěřuješ lidem dar lásky,

     aby se hledali, vzájemně nacházeli a vytvářeli jednotu v lásce a věrnosti.

     Pomoz i snoubencům N a N, aby společně hledali tvou vůli,

     měli jeden druhého upřímně rádi a zachovali věrnost tobě i sobě navzájem.

     Ať se ti ve všem líbí a vnitřně dozrají k naplnění své lásky ve svátosti manželství.

     Prosíme o to skrze Krista našeho Pána.

 

23) žehnání

K: Pane Bože, prameni veškeré lásky, Tvá prozřetelnost vedla tyto snoubence N a N, aby se jejich životy setkaly.

      Dopřej jim, kteří se připravují na svátostné manželství a vyprošují si od tebe milost, aby se podporováni tvým božským požehnáním stále lépe poznávali a více ctili a navzájem se upřímně milovali.

      Skrze Krista, našeho Pána.

L: Amen.

 

25) vyprovození

K: Bůh dárce pokoje, ať je s vámi, ať vede vaše kroky a naplňuje vaše srdce svou láskou.

L. Amen.

Zobrazeno 813×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková