kancionál píseň č. 929

Rozjímání před svatbou

11. 12. 2011 17:04
Rubrika: Rozjímání

ROZJÍMÁNÍ NAD TEXTY SVATEBNÍCH OBŘADŮSroubování domova

stavěném na základním drahokamu

našeho manželství.

 

na každý den je připraveno rozjímání o některém z textů, který je součástí svatebního obřadu – každý vybere slovo, věru, úryvek, který jej nejvíce obohatil, a sdělí jej druhému (zpravidla smskou); vždy jsou postupně prorozjímány všechny varianty dané části bohoslužby, a pak je dán jeden den na výběr, kdy snoubenci navzájem prodiskutují, která varianta je jim nejbližší.

 

1)  úvodní oslovení

      Shromáždili jsme se v tomto kostele, abychom radostně oslavili den, kdy N. a N. začínají svůj společný život. V této chvíli, která je pro ně tak významná, jim pomáhejme svou modlitbou, přátelství a láskou. Naslouchejme pozorně Božímu slovu a ve spojení s celou církví pokorně prosme Boha Otce, aby laskavě shlédl na své služebníky, kteří dnes chtějí uzavřít manželství, aby jim žehnal a posiloval je ve vzájemné jednotě.

2)  úvodní oslovení - varianta

N. a N., církev se s vámi raduje a vítá vás i vaše rodiče a přátele v tento den, kdy stojíte před Bohem, naším společným Otcem, a vstupujete na celý život do manželství. Ať Pán v tento pro vás radostný den vyslyší vaše prosby, ať vám poskytne svou pomoc, chrání vás a dá vám vše, po čem v srdci toužíte, a splní všechna vaše přání.

3)  úvodní oslovení

      výběr

4)  vstupní modlitba

Z tvé vůle, Bože, je manželství veliká svátost,

neboť je znamením tajemného vztahu mezi Kristem a círvkí;

dej, ať tvoji služebníci N. a N.

tuto svátost s vírou přijmou a životem naplní.

Skrze tvého Syna…

5)  vstupní modlitba - varianta

Bože, ty jsi stvořil muže a ženu

a chceš, aby v manželství vytvářeli nerozlučnou jednotu;

spoj tedy poutem vzájemné lásky

tyto své služebníky N. a N.,

kteří uzavírají manželskou smlouvu,

a dej, ať jsou svědky tvé lásky,

která z tvé štědrosti přináší plody.

Skrze tvého Syna…

6)  vstupní modlitba - varianta

Bože, vyslyš naše prosby za tvé služebníky N. a N.,

kteří před tvým oltářem vstupují do manželství:

naplň je svou milostí

a upevni jejich vzájemnou lásku.

Skrze tvého Syna…

7)  vstupní modlitba - varianta

Všemohoucí Bože,

tys povolal své služebníky N. a N. k manželství;

dej, ať rostou ve víře, kterou vyznávají,

a vychovávají v ní své děti,

aby vytvářeli živé společenství tvé církve.

Skrze tvého Syna…

8)  vstupní modlitba - varianta

Vyslyš,  Bože, naše prosby

a žehnej těm, které jsi stvořil

a které jsi povolal, aby předáváním daru života

na tvém stvořitelském díle spolupracovali.

Skrze tvého Syna…

9)  vstupní modlitba - varianta

Bože, ty od počátku žehnáš lidskému rodu

a provázíš jej svou přízni:

vylej  bohatství své milosti

 i na tyto své služebníky N. a N.

a dej, ať se v manželství navzájem vroucně milují

a společné smýšlení ať je vede na cestě k tobě.

Skrze tvého Syna…

10)  vstupní modlitba

      výběr

11)  1. čtení – Gn 1,26-28.31a , Stvořil je jako muže a ženu. *

12)  1. čtení – Gn 2,18-24, A budou jeden člověk  *

13)  1. čtení – Gn 24,48-51.58-67, Izák si zamiloval Rebeku tak, že se utěšil ze ztráty své matky.  *

14)  1. čtení – Tob 7,6-14, Pán nebes ať je k vám dobrotivý, ať vám dá svou milost a pokoj.  *

15)  1. čtení – Tob 8,4b-8 Abychom se spolu ve zdraví dožili vysokého stáří  *

16)  1. čtení – Př 31,10-13.19-20.30-31, Žena, která ctí Hospodina, zaslouží si chválu  *

17)  1. čtení – Pís 2,8-10.14.16a; 8,6-7a, Silná jako smrt je láska.

18)  1. čtení – Sir 26,1-4.16-21 (řec. 1-4.13-16), Vycházející slunce, to je krása dobré ženy v uspořádaném domě.  *

19)  1. čtení – Jer 31,31-32a.33-34a, Sjednám s Izraelovým a Judovým domem novou smlouvu.

20)  1. čtení

      výběr – alespoň jedno ze všech čtení při mši musí být o manželství – s hvězdičkou *

21)  responsoriální žalm – Žl 33(32),12+18.20-21.22. Země je plná Hospodinovy milosti.

22)  responsoriální žalm – Žl 34(33), 2-3.4-5.6-7.8-9 Ustavičně chci velebit Hospodina

 nebo   Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý

23)  responsoriální žalm – Žl 103(102), 1-2.8+13.17-18a Hospodin je milosrdný a milostivý.   nebo   Hospodinova láska od věku na věky pro všechny, kdo se ho bojí.

24)  responsoriální žalm – Žl 112(111), 1-2.3-4.5-6.7-8.9 Blaze muži, který má zálibu v Hospodinových přikázáních.

25)  responsoriální žalm – Žl 128(127), 1-2.3.4-5a+6a Blaze každému, kdo se bojí Hospodina *.  nebo  Hle, tak bývá požehnán muž, který se bojí Hospodina. *

26)  responsoriální žalm – Žl 145(144), 8-9.10+15.17-18 Dobrotivý je Hospodin ke všem.

27)  responsoriální žalm – Žl 148, 1-2.3-4.9-10.11-12.13-14a Ať chválí jméno Hospodinovo.

28)  responsoriální žalm

      výběr – alespoň jedno ze všech čtení při mši musí být o manželství – s hvězdičkou *

29)  2. čtení – Řím 8,31b-35.37-39, Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy?

30)  2. čtení – Řím 12,1-2.9-18 (kratší 12,1-2.9-13), Přinášejte sami sebe v oběť živou, svatou a Bohu milou.

31)  2. čtení – Řím 15,1b-3a.5-7.13, Přijímejte jeden druhého, jako i Kristus přijal vás.

32)  2. čtení – 1 Kor 6,13c-15a.17-20, Vaše tělo je chrámem Ducha Svatého.

33)  2. čtení – 1 Kor 12,31-13,8a, Kdybych neměl lásku, nic mi neprospěje.

34)  2. čtení – Ef 4,1-6, Jedno tělo a jeden Duch.

35)  2. čtení – Ef 5,2a.21-33 (kratší 2a.25-32), Toto tajemství je veliké; mám na mysli vztah Krista a církve. *

36)  2. čtení – Flp 4,4-9, Bůh, dárce pokoje, bude s vámi.

37)  2. čtení – Kol 3,12-17, Nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti.

38)  2. čtení – Žid 13,1-4a.5-6b Manželství ať je u všech v úctě.

39)  2. čtení – 1 Petr 3,1-9, Buďte všichni jednomyslní, plní zájmu o druhého, plní bratrské lásky. *

40)  2. čtení – 1 Jan 3,18-24, Milujme činem a doopravdy.

41)  2. čtení – 1 Jan 4,7-12, Bůh je láska.

42)  2. čtení – Zj 19,1.5-9a, Blaze těm, kdo jsou pozváni k Beránkově svatební hostině!

43)  2. čtení

      výběr – alespoň jedno ze všech čtení při mši musí být o manželství – s hvězdičkou *

44)  evangelium – Mt 5,1-12a, Raduje se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu.

45)  evangelium – Mt 5,13-16, Vy jste světlo světa.

46)  evangelium – Mt 7,21.24-29 (kratší 7,21.24-25), Postavil si dům na skále.

47)  evangelium – Mt 19,3-6 Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. *

48)  evangelium – Mt 22,35-40, To je největší a první přikázání. Druhé je podobné.

49)  evangelium – Mk 10,6-9, Nejsou dva, ale jeden. *

50)  evangelium – Jan 2,1-11, To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil. *

51)  evangelium – Jan 15,9-12, Zůstaňte v mé lásce.

52)  evangelium – Jan 15,12-16, To je mé přikázání: Milujte se navzájem.

53)  evangelium – Jan 17,20-26 (kratší 17,20-23), Ať jsou v dokonalé jednotě.

54)  evangelium

      výběr – alespoň jedno ze všech čtení při mši musí být o manželství – s hvězdičkou *

55)  oslovení při svatební obřadu

Přišli jste na místo, kde se shromažďuje církev kolem svého Pána. Chcete uzavřít své manželství před služebníkem církve uprostřed společenství věřících, aby sám náš Pán zpečetil váš svazek svou milostí. Kristus žehná vaší lásce, a jako vás kdysi posvětil svátostí křtu, tak vás nyní chce zahrnout milostí svátosti manželství pro váš společný život, abyste jej prožili ve věrné lásce až do smrti. Před tímto shromážděním církve proto veřejně potvrďte svůj úmysl.

56)  otázka před slibem - první

N. a N., rozhodli jste se uzavřít manželství.

Ptám se vás před církví a před Bohem:

Je toto vaše rozhodnutí svobodné a upřimné?

57)  otázka před slibem - druhá

Chcete si slíbit lásku, úctu a věrnost.

Ptám se vás před církví a před Bohem:

Zavazujete se k tomu opravdu na celý život?

58)  otázka před slibem - třetí

Chcete založit rodinu.

Ptám se vás před církví a před Bohem:

Přijmete děti od Boha ochotně a budete je vychovávat podle Božího zákona?

59)  výzva před slibem

Potvrďte toto své rozhodntuí podáním ruky a slavným slibem:

60)  SLIB SNOUBENCE

Já, N., odevzdávám se tobě, N.,

a přijímám tě za manželku.

Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost,

že tě nikdy neopustím

a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti.

K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.

rozhodli jste se uzavřít manželství. Prám se vás před církví a před Bohem: Je toto vaše rozhodnutí svobodné a upřimné?

61)  SLIB SNOUBENKY

Já, N., odevzdávám se tobě, N.,

a přijímám tě za manžela

Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost,

že tě nikdy neopustím

a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti.

K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.

62)  SLIB variantní

Já, N., odevzdávám se tobě, N.,

a přijímám tě za manželku.

Slibuji ti věrnost v časech dobrých i zlých,

ve zdraví i nemoci,

v hojnosti i nedostatku.

Chci tě milovat a ctít po celý svůj život,

dokud nás smrt nerozdělí.

63)  SLIB

      výběr

64)  přijetí slibu jménem církve

Ať Bůh ve své dobrotě upevní váš slib,

který jste vyjádřili před církví,

a naplní vás svým požehnáním.

Co spojil Bůh, ať člověk nerozlučuje.

65)  přijetí slibu jménem církve - varianta

Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův,

ten, který už první dvojici lidí spojil manželstvím,

ať skrze Krista posiluje,

co jste si právě před církví slíbili,

a ať vám žehná.

Co spojil Bůh, ať člověk nerozlučuje.

66)  přijetí slibu jménem církve

      výběr

67)  žehnání prstenů

Ať Bůh požehná tyto prsteny,

které si vzájemně chcete předat

jako znamení své věrnosti a lásky. Amen.

68)  žehnání prstenů - varianta

V tvém jménu, Pane, žehná církev tyto prsteny;

sešli na ně své požehnání,

aby byly znamením dokonalé věrnosti:

ať tvoji služebníci N. a N. ustavičně plní tvou vůli

a žijí spolu ve svornosti a vzájemné lásce až do smrti.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

69)  žehnání prstenů - varianta

Prosíme tě, Pane,

žehnej lásce těchto svých služebníků,

ať nikdy nepřestane,

a dej, ať jejich věrnost jim neustále připomínají tyto prsteny.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

70)  žehnání prstenů

      výběr

71)  předání prstenu

N., přijmi tento prsten

na znamení mé věrnosti a lásky.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

72)  přímluvy

Ve společenství s Matkou Boží a našimi svatými ochránci prosme všichni Pána:

Pane smiluj se.

- Prosme Pána za služebníky Boží N. a N.

- Prosme za jejich víru, naději a lásku

- Prosme za jejich zdraví a štěstí

- Prosme za jejich trpělivost v soužení

- Prosme za požehnání pro jejich práci.

- Prosme za jejich vytrvalost v plnění vůle Boží.

- Prosme za jejich rodiče a za všechny, kteří je na život připravovali.

- Prosme Pána za všechny, kdo žijí v manželství, za naše rodiny a děti.

- Prosme za všechny, kdo se zasvětili Bohu.

- Prosme za všechen lid Boží.

- Prosme Pána za spravedlnost a mír na celém světě.

- Prosme za ty, kdo trpí.

- Prosme za ty, kdo jsou opuštěni.

- Prosme Pána za naše příbuzné a přátele.

- Prosme za naše zemřelé.

Smiluj se, Pane, neboť tys naše útočiště a síla a tvá je všechna moc a sláva na věky věků. Amen.

73)  přímluvy - varianta

Prosme za N. a N., které Bůh nyní spojil manželskou smlouvou a povolal je k společnému

životu:

-         Modleme se za N. a N., aby byli v manželství šťastní.

-         Modleme se za jejich rodiče a za všechny, kteří je na život připravovali.

-         Modleme se za všechny, kdo žijí v manželství, aby spolu vytrvali v radosti i bolesti.

-         Modleme se také za ty, jejichž manželství ztroskotalo;

za jejich děti, které trpí a jsou osamoceny;

za ty manžele, které rozdvojilo neštěstí, nemoc a smrt.

-         Modleme se za ty, kdo se na manželství připravují, a také za ty, kdo svůj život zasvětili Bohu.

Bože, naplň Duchem své lásky tyto novomanžele,

aby byli jedno srdce a jedna duše.

Ať nic nerozdělí ty, které jsi spojil,

a nic ať neuškodí těm, kterým jsi požehnal.

Skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

74)  přímluvy - varianta

Prosme za N. a N., které Bůh nyní spojil manželskou smlouvou a povolal je k společnému

životu:

Prosíme tě, vyslyš nás.

-         Prosme, ať se radují ze stálého zdraví duše i těla.

-         Prosme, ať stále zakoušejí Kristovu přítomnost a pomoc, jako ji zakusili novomanželé a hosté na svatbě v Káně Galilejské.

-         Prosme, ať se jim dostane hluboké lásky, pokoje a pomoci, aby vydávali svědectví křesťanského života všem lidem.

-         Prosme, ať všichni křesťané den ze dne prospívají ve ctnostech a těm, kdo jsou v nouzi, ať se dostane pomoci nebeské milosti.

-         Prosme za všechny přítomné manžele, aby se v Duchu Svatém obnovili silou této svátosti.

Bože, naplň Duchem své lásky tyto novomanžele,

aby byli jedno srdce a jedna duše.

Ať nic nerozdělí ty, které jsi spojil,

a nic ať neuškodí těm, kterým jsi požehnal.

Skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

75)  přímluvy - varianta

Provázejme svými modlitbami N. a N., kteří dnes začínají svůj společný život, a prosme také za všechny rodiny na celém světě.

Pane, smiluj se.

-         Prosme Pána za tyto novomanžele N. a N. a za dobro jejich rodinného společenství.

-         Prosme Pána za jejich příbuzné a přátele a za všechny, kteří je na život připravovali.

-         Prosme Pána za ty, kdo se připravují na manželství, i za ty, kdo svůj život zasvětili Bohu.

-         Prosme Pána za rodiny na celém světě.

-         Prosme Pána za všechny členy našich rodin, kteří odešli z tohoto světa, a za všechny zemřelé.

-         Prosme Pána za celou církev, která je tvým svatým lidem, a za jednotu všech křesťanů.

Pane Ježíši Kriste, ty jsi zde uprostřed nás,

když N. a N. uzavírají svůj svazek;

přijmi naše prosby

a naplň nás svým Duchem.

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.

Amen.

76)  přímluvy

výběr

77)  modlitba nad dary

Přijmi, Bože, tyto dary a naše prosby,

aby se oběť, kterou slavíme,

stala pro toto manželství zdrojem tvého požehnání,

a dokonej ve svých služebnících dílo,

které má v tobě svůj počátek.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

78)  modlitba nad dary - varianta

Přijmi, Bože, dary,

které s radostí klademe na tvůj oltář,

a provázej svou otcovskou láskou

tyto manžele, které spojila tvá svátost.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

79)  modlitba nad dary - varianta

Přijmi, Bože, tyto dary

a vyslyš naše prosby za tvé služebníky N. a N.,

které spojuje posvátná smlouva:

ať tvé svátosti upevní jejich vzájemnou lásku,

a tak v nich rozmnoží lásku k tobě.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

80)  modlitba nad dary

      výběr

81)  preface – Důstojnost manželského svazku

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné,

svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,

abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,

a dnes abychom ti děkovali také za to,

že dáváš lidem, aby se vzájemně nacházeli

a vytvářeli nerozlučnou jednotu lásky a věrnosti.

Vždyť láskou a věrností muže a ženy

trvá podle tvé vůle život

a roste tvé království

skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Skrze něho tě chválíme

a se všemi nebeskými zástupy

zpíváme píseň o tvé slávě

a radostně voláme:

82)  preface – Vznešenost svátosti manželství

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné,

svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,

abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.

Neboť skrze smrt a vzkříšení svého Syna

jsi s námi uzavřel novou smlouvu,

abychom měli účast na tvém životě

a stali se dědici tvého královstí.

Také svazek muže a ženy,

dnes před námi svátostně stvrzený,

je znamením této smlouvy

a svědectvím o tvé věrnosti a lásce,

která se zjevila v našem Pánu, Ježíši Kristu.

A proto tě společně chválíme

a se všemi nebeskými zástupy

zpíváme píseň o tvé slávě

a radostně voláme:

83)  preface – Manželství jako znamení lásky Boží

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné,

svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,

abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.

Neboť člověka stvořeného darem tvé dobroty

jsi pozvedl k takové důstojnosti,

že posvátné spojení muže a ženy

je skutečným obrazem tvé lásky.

Z lásky jsi člověka stvořil

a k lásce ho nepřestáváš volat,

a tak mu dopřáváš účast na své lásce věčné.

Vždyť svátost manželství je znamením tvé lásky,

a tím posvěcuje lásku lidskou

skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Skrze něho tě chválíme

a se všemi nebeskými zástupy

zpíváme píseň o tvé slávě

a radostně voláme:

83)  preface

výběr

84)  prosba za manžele v I. eucharistické modlitbě

Přijmi tedy, milostivě, Bože,

oběť svých služebníků i těchto novomanželů N. a N.

a celé své rodiny, která se za ně modlí.

Tys je chránil až do dne jejich sňatku:

stůj při nich i nadále

a dej, ať se dočkají radosti na svých dětech

a spolu šťastně žijí dlouhá léta.

85)  prosba za manžele v II. eucharistické modlitbě

Pamatuj, Bože, také na N. a N.:

tys je chránil až do dne jejich sňatku,

stůj při nich i nadále,

aby provázeni tvou milostí setrvali v pokoji a lásce.

86)  prosba za manžele v III. eucharistické modlitbě

Posilni, Bože, svou svátostnou milostí N. a N.:

šťastně jsi je dovedl až ke dni jejich sňatku,

ochraňuj je i nadále,

aby smlouvu, kterou dnes před tebou uzavřeli,

věrně zachovávali po celý život.

87)  výzva k modlitbě za manžele (po modlitbě Otče náš)

Pokorně prosme nebeského Otce,

ať žehná těmto svým služebníkům,

aby je v Kristu ustavičně spojovala

nejen posvátná smlouva,

ale i opravdová láska.

88)  výzva k modlitbě za manžele (po modlitbě Otče náš) – varianta, jdou-li oba k přijímání

Modleme se k nebeskému Otci

za tyto jeho služebníky,

kteří společnou účastí u stolu Páně

začínají svůj společná život.

89)  výzva k modlitbě za manžele (po modlitbě Otče náš) – varianta, jdou-li oba k přijímání pod obojí

Modleme se k nebeskému Otci

za tyto jeho služebníky,

kteří společnou účastí

na tomto jednom chlebě a kalichu

začínají svůj společný život.

90)  výzva k modlitbě za manžele (po modlitbě Otče náš) – varianta

Modleme se k nebeskému Otci

spojené posvátnou smlouvou:

ať jim dá Bůh hojnost svého požehnání,

aby je vždy spojovala také opravdová láska

91)  výzva k modlitbě za manžele (po modlitbě Otče náš) – varianta

Vyprošujme, bratři a sestry, ve svých modlitbách

Boží požehnání pro tyto manžele,

aby Bůh nepřestával provázet svou přízní a pomocí ty,

kterým daroval svou milost ve svátosti manželství.

92)  výzva k modlitbě za manžele (po modlitbě Otče náš)

výběr

93)  modlitba za manžele (po modlitbě Otče náš)

Bože všemohoucí,

ty jsi všechno stvořil a všemu dal svůj řád

a k svému obrazu jsi učinil člověka jako muže a ženu;

v ženě jsi dal muži nerozlučnou pomocnici,

takže už nejsou dva, ale jedno tělo a jedna duše,

a učíš nás, že co jsi spojil,

člověk nemá právo rozloučit.

Bože svatý,

ty jsi spojení muže a ženy posvětil

a učinil z něho veliké tajemství,

neboť manželství je obrazem

jednoty tvého Krista a církve.

Bože, z tvé vůle se žena od počátku stvoření spojuje s mužem

a ty jejich společenství naplňuješ svým požehnáním,

o něž je nepřipravil ani prvotní hřích,

ani vody potopy.

Shlédni milostivě na své služebníky N. a N.,

kteří své životy spojují v manželství

a prosí o tvou ochranu a požehnání.

Vlej do jejich duše milost svého Svatého Ducha

a naplň jejich srdce svou láskou,

aby navždy zůstali věrni svému vzájemnému slibu.

Své služebnici N. dej lásku a mírnost;

ať žije podle příkladu svatých žen,

o kterých čteme v knihách Písma.

Svému služebníku N. dej,

ať má ke své ženě důvěru a úctu,

ať ji vždycky miluje,

jako Kristus miluje svou církev.

A oba ať nikdy nezapomenou,

žes je společně povolal do svého království.

Upevni je ve víře,

ať jsou věrní tobě i sobě navzájem,

ať žijí podle evangelia

a vydávají všem svědectví o Kristu.

Dej, ať dobře vychovají své děti

a dočkají se na nich radosti.

Dej, ať spolu žijí šťastně;

dopřej jim dlouhá léta

a nakonec život věčný.

Skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

94)  modlitbě za manžele (po modlitbě Otče náš) – varianta

Otče svatý,

tys učinil člověka k svému obrazu,

stvořil jsi ho jako muže a ženu;

a chtěli jsi, aby muž a žena v jednotě těla i duše

plnili ve světě poslání, kterés jim svěřil.

Bože, tys od počátku chtěl,

aby vzájemná láska manželů byla obrazem tvé lásky k nám

a živým znamením smlouvy, kterou jsi uzavřel se svým lidem.

Manželský svazek těch, kdo v tebe věří, jsi učinil svátostí;

kéž i manželství těchto tvých služebníků

je pravým obrazem tajemné jednoty

tvého Krista a tvé církve.

Vztáhni, Bože, nad N. a N. svou ochrannou ruku

a svým Svatým Duchem naplň jejich srdce.

Dej, ať nikdy nepřestanou v síle tvé svátosti

sdílet dary tvé lásky,

ať jsou jeden druhému znamením tvé přítomnosti,

ať jsou jedno tělo a jedna duše.

Ať domov, který nyní zakládají,

svým úsilím dále rozvíjejí.

Své děti ať vychovávají podle evangelia,

a tak je připravují k přijetí do tvé nebeské rodiny.

Zahrň požehnáním svou služebnici N.,

ať je dobrou manželkou a matkou,

ať její čistá láska je světlem a teplem jejich domova

a její vlídnost jeho ozdobou.

Nebeskou milostí provázej, Pane,

také tohoto svého služebníka N.,

aby byl řádným a věrným manželem a moudrým otcem.

A dej, Otče svatý,

aby ti, kdo se před tebou spojili v manželství

a touží mít účast na tvém stolu,

se jednou radovali z účasti na hostině nebeské.

Skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

95)  modlitbě za manžele (po modlitbě Otče náš) – varianta

Otče svatý, Stvořiteli světa,

v tobě má počátek všechno na nebi i na zemi.

Muže a ženu jsi stvořil k svému obrazu

a jejich společenství jsi zahrnul svým požehnáním.

Prosíme tě proto, Bože,

ať na nevěstě N. a ženichovi N. spočine tvé hojné požehnání

a jejich srdce ať naplní tvůj Svatý Duch,

aby se jeden druhému stávali stále více darem

a aby dobře vychovali své děti

k prospěchu rodiny i církve.

Ať tě, Pane, ve dnech štěstí chválí,

ve dnech smutku ať v tobě nalézají útěchu;

pomáhej jim v jejich práci

a neopouštěj je v jejich starostech;

ať tě spolu s celou církví oslabují

 a vydávají světu o tobě svědectví.

Ať dosáhnou požehnaného věku

a se všemi, kdo se s nimi nyní radují,

ať dojdou do věčného království.

Skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

96)  modlitbě za manžele (po modlitbě Otče náš)

výběr

97)  modlitba po přijímání

Bože, ty jsi spojil tyto manžele N. a N.

v jedno svaté společenství;

jedli jeden chléb a pili z jednoho kalicha,

dej, ať je vjedno spojuje také vzájemná láska.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

98)  modlitba po přijímání - varianta

Bože, společně jsme jedli z tvého stolu

a prosíme tě za tyto manžele:

ať navždy k tobě přilnou

a všem vydávají o tobě svědectví.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

99)  modlitba po přijímání - varianta

Prosíme tě, všemohoucí Bože,

ať v těchto tvých služebnicích N. a N.

působí síla přijaté svátosti

a v nás ve všech ať se ustavičně prohlubuje

účinek oběti, kterou jsme slavili.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

100)    modlitba po přijímání

výběr

101)  závěrečné požehnání

Ať vás provází láska věčného Otce,

ať pokoj Kristův naplní vaše srdce

a Kristus ať s vámi přebývá.

Amen.
Ať jsou vaše děti vaší radostí a chválou,

ať vždycky najdete pomoc u svých přátel,

ať žijete v míru se všemi lidmi.

Amen.

Ať jste svědky Boží lásky ve světě

a po životě, plném dobrých skutků,

vejdete do radosti věčné.

Amen.

Požehnej vás i všechny přítomné

všemohoucí Bůh, Otce i Syn i Duch Svatý.

Amen.

102)  závěrečné požehnání - varianta

Bůh, Otec všemohoucí, ať vás naplní svou radostí

a požehná vám ve vašich dětech.

Amen.

Jednorozený Syn Boží ať vás provází svým milosrdenstvím v dobách dobrých i zlých.

Amen.

Duch Svatý ať naplní vaše srdce svou láskou a zůstává stále s vámi.

Amen.

Požehnej vás i všechny přítomné

všemohoucí Bůh, Otce i Syn i Duch Svatý.

Amen.

103)  závěrečné požehnání - varianta

Pán Ježíš, který byl hostem na svatbě v Káně,

ať udělí své požehnání vám i vašim blízkým.

Amen.

Ten, který až do krajnosti miloval svou církev,

ať bez přestání vlévá do vašich srdcí svou lásku.

Amen.

Pán, jehož zmrtvýchvstání dosvědčujete,

ať vám dopřeje v blažené naději očekávat radost věčnou.

Amen.

Požehnej vás i všechny přítomné

všemohoucí Bůh, Otce i Syn i Duch Svatý.

Amen.

104)  závěrečné požehnání - varianta

Náš Pán, Ježíš Kristus, ať je vaším hostem,

jako byl hostem na svatbě v Káni.

Amen.

Ať promění vaše slabosti v sílu

a vaše zármutky v radost,

jako proměnil vodu ve víno.

Amen.

Ať vás přijme mezi blahoslavené,

kteří zachovali dobré víno až do konce.

Amen.

Požehnej vás i všechny přítomné

všemohoucí Bůh, Otce i Syn i Duch Svatý.

Amen.

105)  závěrečné požehnání

výběr

p

Zobrazeno 2984×

Komentáře

majkiii

Šopa, asi mám nejvyšší čas začít rozjímat, jak na to tak koukám... :-D

Fakt skvěle udělaný rozpis!!! :-)

MarjánkaN

Juju, mám dokonalého manžela, vše rozpracuje a i dotáhne na 150%. Ale neboj, Tvůj nastávající jako Trmač je na tom určitě stejně, takže se připravíte na výbornou ;-).

Theresie

krásně sepsané. Člověk aspoň ví,co jej pak čeká a už teď se na to může připravit:-)

vojtec

Praktická pomůcka: svatební liturgické texty online zde: http://cpr.apha.cz/kratke-texty-a-modlitby/vyber-biblickych-cteni-pri-svatbe/

Vendula Krůlová

to je tak hezký :)

Zobrazit 5 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková