kancionál píseň č. 929

Komentář při mších ve Velikonočním triduu

11. 12. 2011 16:39
Rubrika: Různé

Zelený čtvrtek

 

Začátek:

Dnes slavíme mši na památku Večeře Páně. Po úkonu kajícnosti na začátku zpěvu Sláva na výsostech Bohu naposledy zahřmí varhany a zvony tzv. odletí do Říma. Od té chvíle až do vzkříšení budeme vše prožívat v tichosti a usebrání.

(nečteli se komentář ke čtením: Po modlitbě bude následovat bohoslužba slova)

 

1.čtení:

Následuje starozákonní čtení o ustanovení obřadné oběti beránka s pokropením veřejí jeho krví – pascha, neboli přejití. Obřadem si židé připomínají, jak Hospodin pobil všechno prvorozené v Egyptě mimo domů označených krví. Lidé jedí maso a nekvašené chleby ve spěchu, připraveni na cestu, očekavajíc osvobození z otroctví.

 

2. čtení:

V epištole budeme číst o poslední večeři Páně. Ježíš v okamžiku hostiny velikonočního beránka, památky osvobození z egyptského otroctví, ustanovuje svou památku – eucharistii, novou smlouvu potvrzenou Jeho krví – pravého Beránka.

 

Evangelium:

V evangelium vyslechneme událost z poslední večeře Páně. Ježíš umývá učedníkům nohy. Zcela se vydává, projevuje lásku až do krajnosti, když dělá otrockou práci. Také my se máme nechat očistit a následovat Kristův příklad.

 

je-li obřad Mytí nohou - Po homilii:

Následuje obřad Mytí nohou. Kněz, jako Kristus, umývá nohy, slouží svému lidu.

 

Po mytí nohou (pokud se obrad nekonal, tak po homilii):

Následují přímluvy a bohoslužba oběti.

 

 

 

Po modlitbě po přijímán:

Nyní přeneseme nejsvětější svátost do námi připravené Getsemanské zahrady. Doprovodíme Krista a můžeme po mši svaté chvíli zůstat s ním, jako jeho učedníci. Obnažíme oltář (a zahalíme kříže) na znak toho, že Kristus odešel. Odstraní se svěcená voda, která se nalije až na Bílou sobotu z vody, připravené ke křtu.

 

Velký pátek

 

Na začátku:

Dnešní bohoslužba, Památka umučení Páně, má tři části: bohoslužbu slova, uctívání kříže a svaté přijímání. Svatostánek je prázdný a oltář je odhalen na znak toho, že Ježíš zemřel, není tu, ale je v hrobu, který je znázorněn u bočního oltáře.

Bohoslužbu zahájíme tzv. prostrací – symbolem ponížení, zármutku a bolesti.

(pokud se nečtou komentáře ke čtením: Potom bude následovat bohoslužba slova s pašijemi.)

 

1.čtení

V 1.čtení Izaiáš mluví o utrpení Hospodinova služebníka, který ale bude vyvýšen. Podobně jako obětní beránek nechal na sebe vložit hřích druhých a mlčky jej nesl, a my jsme jím nechápavě pohrdali. Ale svou poslušností zvítězil i nad smrtí, a teprve tehdy jsme pochopili, že splnil Boží plán.

 

2.čtení

V novozákoním čtení opět čteme o tom, jak Ježíš – služebník – se sám vydal na smrt, a tak se stal příčinou naší spásy. Při tom je nám velmi blízko, žil život podobný našemu, a tak má s námi slabými soucit.

 

Evangelium – pašije (před zpěvem před evangeliem???):

Následují Janovy pašije, při kterých věřící sedí.

Bůh zjevuje svou nekonečnou lásku, když Kristus, přesto že umírá, smrt poráží. Pašije začínají a končí v zahradě – je to odkaz na ráj – Kristus vzal hřích Adama a tak lidstvu znovu otevřel ráj. V okamžiku smrti se pod ochranou panenské Matky rodí nový vyvolený lid, který zastupuje Jan. Kristus je král (celkem 12x).

 

Po pašijích (příp. homilii):

Bohoslužbu slova uzavírají přímluvy. Každá prosba začne výzvou (zpěvem) o úmyslu, následuje chvíle tiché modlitby, kterou kněz zakončí hlasitou modlitbou. Budeme prosit postupně za všechny lidi, protože Ježíš umřel též za nás všechny. Při přímluvách věřící klečí, mimo lavice mohou stát.

 

Po přímluvách:

Nyní bude následovat obřad uctívání kříže. Při odhálování klečíme a na výzvu kněze odpovídáme: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste. Po té ministranti uctí kříž.

Pohleďme na kříž, který je naší spásou.

 

        Po uctívání kříže:

Následuje modltiba Páně a svaté přijímání. Dnešní památku ukončíme modlitbou bez požezhnání, potom mužete uctít kříž.

 


Komentáře při Velikonoční vigilii

 

 

Přede mší sv.:

Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. Bohoslužba má dnes 4 části: slavnost velikonoční svíce, bohoslužbu slova, křestní bohoslužbu a bohoslužbu ověti.

Mše svatá začne požehnáním ohně, od kterého bude zapálena velikonční svíce - paškál. Obřad bude vzadu v kostele, protože Kristův hrob byl mimo hradby Jeruzaléma. Oheň a hořící paškál s pěti kadidlovými zrny značí slavné zmrtvýchvstání Krista s jeho pěti ranami.

Poté vám během průvodu k oltáři ministranti rozsvítí svíce, na znak šíření víry, světla Kristova.

A následuje velikonoční chvalozpěv - exsultet. S hořícími svícemi v rukou máme být podobni lidem, kteří očekávají Pána, až znovu přijde, aby je nalezl jak bdí a přivedl je ke svému stolu.

Po celou dobu všichni stojí.

 

Po exsultetu:

Nyní si můžete sfouknout svíci. Než ji odložíte, nechte prosím ztuhnout vosk.

Jako učedníci, kteří po smrti Ježíše byli sami, jako ovce bez pastýře, rozjímáme nad divy, které učinil Hospodin, abychom posílili svoji víru.

Následuje bohoslužba slova: prvně se budou číst čtyři starozákonní čtení. Po každém z nich následuje žalm (nebo chvíle ticha!!!) a modlitba, při které všichni stojí.

 

 

     1.čtení = 1.

     2.čtení = 3.

     3.čtení = 4.

     4.čtení = 6.

    

 

Po posl.čtení, žalmu a modlitbě:

Učedníci se najednou dovídají zprávu o zmrtvýchvstání svého Pána. Podobně my jsme uvěřili, že Kristus není mrtev, ale vstal z mrtvých, a že je mezi námi, což symbolicky značí rozžatí svící na oltáři. Proto také nyní zazpíváme slavné Gloria a za hřmotu varhan přiletí zvony z Říma. Po té následuje modlitba, epištola, zpěv alleluja a evangelium s kázáním.

 

     Epištola

     Evangelium

 

Po homilii:

Mše sv. pokračuje křestní bohoslužbou, při které všichni stojí. Po úvodním slově budeme zpívat litanie ke všem svatým. Následuje svěcení vody, při kterém se do ní ponoří paškál, protože sám Kristus posvětí tuto vodu. Po té obnovíme své křestní vyznání.

 

        křtí-li se Po svěcení vody:

katechumeni se zřeknou zla, vyznají víru, křest, píseň k biřmování, biřmování, modlí se za sedmero darů D.S. pro katechumeny i sebe,!!!DOPLŇ

 

nekřtí-li se Po svěcení vody:

Nyní vám ministranti znovu rožnou svíce a vstoje učiníme to, na co jsme se připravovali celou dobu postní -   obnovíme své křestní vyznání. Na otázky „Zříkáte se tedy ducha zla“ a další odpovídáme „Ano“, na otázky „Věříte v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země“ a další odpovídá každý sám za sebe „Věřím.“ Potom kněz pokropí lid svěcenou vodu.

 

Po kropení lidu:

Nyní si můžete sfouknout svíci. Budou následovat přímluvy a bohoslužba oběti.

Zobrazeno 1251×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková